1. Mits anders overeengekomen, zijn enkel de algemene verkoopsvoorwaarden van huidige document van toepassing.

2. Geen enkele opdracht zal worden aangevat zonder terugzending van een ondertekende en gedateerde factuur / bestelbon / rekening en betaling van een voorschot van minimaal 50%.

3. Behoudens verborgen gebrek, dient elke klacht m.b.t. de geleverde goederen en of gepresteerde diensten, op straffe van nalatigheid, per aangetekend schrijven worden verstuurd binnen de 8 dagen na ontvangst van dit document.

4. Alle facturen zijn contant betaalbaar of per bankoverschrijving krachtens overeenkomst genomen in gemeen overleg bij het ondertekenen van de offerte / bestelbon.

5. Behoudens anders schriftelijk overeengekomen, zijn de vermelde goederen en diensten op huidige document ter plaatse contant te betalen.

6. Elke niet betaalde factuur brengt vanaf de vervaldag, na ingebrekestelling, een intrest op van 1% per maand.

7. Schadebeding: In geval van niet-betaling van de factuur op de vervaldag, zal de hoofdsom worden vermeerderd met 15% met een minimum van € 50,00 ten titel van schadebeding.

8. Het niet betalen van een factuur op de vervaldag heeft de onmiddellijke opeisbaarheid van alle verschuldigde bedragen tot gevolg, welke ook de vooraf overeengekomen betalingsfaciliteiten waren.

9. In geval een betalingsherinnering is verstuurd, zal de hoofdsom van de factuur verhoogd worden met € 15,00 + btw als kosten voor herinnering.

10. De klant erkent conform artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek dat alle goederen onze eigendom blijven tot volledige betaling van de aangerekende prijs, de intresten en eventuele kosten.

11. Elke bestelling en/of telefonische bestelling voor depannage, betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant.

12. De leveringstermijnen en aankomsttijden van de techniekers worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij dit schriftelijk overeengekomen werd. Vertraging van de aankomsttijdstip van de technieker of de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de depannage, bestelling of overeenkomst.

13. Indien de klant de telefonisch, mondeling of schriftelijk geplaatste depannage / bestelling / overeenkomst verbreekt of annuleert of indien deze door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is die aan ons een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 25% van het totaalbedrag van de depannage, bestelling of overeenkomst, met een minimum van € 125,00.

14. Er is gewezen op de mogelijkheid van minimale schade en er is overeengekomen dat voor de schade ten gevolge van de opening en/of ten gevolge van nalatigheid, Unlock Slotenmaker niet aansprakelijk kan gesteld worden.

15. KB1 art. 20 “BTW te voldoen door medecontractant”. De klant verklaart dat hij btw-plichtig is en periodieke btw-aangifte indient, indien hij zijn ondernemingsnummer opgeeft.

16. Alle geschillen zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het gerechtelijk arrondissement waarin ons bedrijf gevestigd is. Het Belgisch recht is steeds van toepassing.

Depannage: Een telefonisch geplaatste bestelling, waarbij de klant vraagt om zo snel mogelijk een technieker langs te sturen op het door hem opgegeven adres, voor pechverhelping met zijn hang en sluitwerk.

Log in with your credentials

Forgot your details?